GENEL KULLANIM KOŞULLARI

GENEL KULLANIM KOŞULLARI

MADDE 1. TARAFLAR
Bu sözleşme, ISTANBUL’da, 01.08.2016 tarihinde; ISTANBUL KONGRE MERKEZİ B3 26, HARBİYE – İSTANBUL adresinde mukim ICT BULUT BILISIM A.Ş. (Bundan böyle Bulutistan olarak anılacaktır) ……………………..adresinde mukim _______________.(Bundan böyle MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.
MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
MÜŞTERİ’nin kendisine ait ________ için BULUTİSTAN.’danalacağı ______ hizmetlerinin kullandığı teknolojinin detayları ile verilecek hizmetlerin şartlarını düzenlemektedir.
MADDE 3. BULUTİSTAN.’NIN VERECEĞİ HİZMETLER
BULUTİSTAN., MÜŞTERİ’ye aşağıdaki hizmetleri verecektir.
Müşteri’ye ait detayları aşağıda belirtilen ve veya müşteri tarafından daha sonra oluşturulabilecek ve yazılı olarak bildirilen sitelere sağlanacak olan hizmet işbu sözleşmede belirlenen şartlarla ve 24 saat çalışır vaziyette kalmasını sağlamak, İnternet hizmetlerinde oluşabilecek teknik aksaklıklarda müdahale etmek ve gidermek .
MADDE 4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Sözleşmenin süresi 12 (Oniki) aydır. Taraflardan herhangi biri, sözleşme süresinin sona ermesinden en az (1) ay önce yazılı olarak fesih ihbarı yapmadığı takdirde, sözleşme “Bedel” maddesi hariç, aynı şartlar ile bir (12) ay için yenilenmiş kabul edilecektir. BULUTİSTAN.sözleşme süresince aylık faturalandırmasını yapacaktır.
Başlangıç Tarih: __________
Bitiş Tarihi: _________
MADDE 5. SÖZLEŞME BEDELİ
5.1. Sözleşme kapsamındaki hizmet için AYLIK ücret hizmetin verildiği ayı takip eden ayın başında kesilecek faturaya istinaden 15 (onbeş) iş günü içerisinde yapılacaktır.
5.2 Fiyat DOLAR üzerinden hesaplanıyor ise ödemeler DOLAR olarak ya da fiili ödeme günündeki Garanti Bankası Döviz Satış kuru üzerinden hesaplanarak Türk Lirası olarak yapılabilir.
MADDE 6. BULUTİSTAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1. BULUTİSTAN, kesintisiz olarak hergün 24 saat müşteri sistemlerinin çalışır vaziyette tutulmasından sorumludur.
6.2. BULUTİSTAN sistemleri dışında, MÜŞTERİ’nin kullanmakta olduğu farklı şirketlerin sunucusuna bağlanan kullanıcıların internet üzerindeki yavaşlamaları yada kesintilerinde BULUTİSTAN sorumlu tutulamaz. BULUTİSTAN sadece kendi sistemlerinin ve sunucularının internet ortamında devamlılığından sorumludur.
6.3. BULUTİSTAN sistemleri dışında, Sunucu hizmetleri kiralayan şirketin yada bu şirketin sunucusuna bağlanan kullanıcıların Türk Telekom dolayısı ile oluşabilecek kesintileri, BULUTİSTAN’ın sorumluluğunda değildir. BULUTİSTAN kendi hatlarının devamlılığından sorumludur. Türk Telekomdan dolayı oluşabilecek sorunlarda azami özen göstererek acil müdahale edecek ve tüm müşterilerini konu ile ilgili iletişim kanallarından ( ticket , haber sistemi , mail ) bir tanesi ile derhal bilgilendirerek teyidini alacaktır.
6.4. Hizmet BULUTİSTAN’ınhizmet aldığı yurt içi ve yurt dışı sunucuları üzerinden verilecektir. Oluşabilecek sorunlarda Ek ‘deki eskalasyon şeması uyarınca müdahele edilecektir.
6.5. Donanımsal arızaların giderilmesinden BULUTİSTANsorumludur.Kendi sistemlerine ait donanımsal arızalar azami sürede BULUTİSTAN tarafından giderilecektir.Azami 1 saat içerisinde MÜŞTERİ bilgilendirilecektir.
6.6. BULUTİSTAN’da barınan MÜŞTERİ içeriği ile BULUTİSTAN ilgilenmez. Tüm bilgiler BULUTİSTAN’da saklıdır, başka bir amaç için kullanılamaz.İçeriğe ilişkin tüm haklar MÜŞTERİ’ye aittir.
6.7. Yazılımsal arızalar asgari sürede BULUTİSTAN tarafından giderilecektir. Azami 1 saat içerisinde MÜŞTERİ bilgilendirilecektir.
MADDE 7. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
7.1. MÜŞTERİ, bu hizmeti kullanarak, internet ortamında ticari kullanıma açık olmayan platformlarda gayri ahlaki ve hukuka aykırı bir amaç güden aktivitelerde bulunamaz. İçinde hakaret, pornografi ve diğer yasa dışı mesajlar ile toplumun güvenliğini bozacak, Anayasal rejim ve devlet aleyhine, toplumun genel ahlakına aykırı yayınlar yapamaz. MÜŞTERİ, bu hizmeti alırken ve verirken, yürürlükteki, TC.yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi, aksi halde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul etmiştir.
7.2. MÜŞTERİ, ödemeleri zamanında ve tam olarak fiyat teklifindeki şartlara bağlı olarak yapmakla yükümlüdür.
7.3. Müşteri, işbu sözleşmeye konu olan aldığı hizmetle ilgili bir arıza/problemle karşılaştığı ya da bu hizmetlerle ilgili bir talepte bulunacağı zaman, BULUTİSTAN. Müşteri Hizmetleri Destek Sistemi’ne 0 850 2228588 telefona veya destek@bulutistan.com mail adresine direkt olarak başvurabilir. BULUTİSTAN. , kendinden kaynaklanan problemlere Ekte belirtilmiş olan eskalasyon şeması uyarınca müdaheleedecektir.Problemlerin kendisinden kaynaklanmadığının BULUTİSTAN.tarafından belirtilmesi halinde 1 (bir) işgünü içerisinde MÜŞTERİ’ye yazılı gerekçe bildirmekle yükümlü olup, MÜŞTERİ tarafından yapılacak inceleme neticesinde problemlerin BULUTİSTAN.’den kaynaklandığı tespit edilirse BULUTİSTAN.derhal müdahale edecektir.
7.4. MÜŞTERİ, almış olduğu hizmet ile ilgili her türlü desteği sadece yetki verdiği kişilerin kullanmasınısağlayabilir. Alınan hizmet ile iligli, MÜŞTERİ dışındaki ve MÜŞTERİ ile aynı grupta yer almayan 3. Şahısların talepleri BULUTİSTAN. tarafından kesinlikle karşılanmaz.
7.5. Her destek talebi, Müşteri’nin güvenliği için güvenlik prosedürlerinden geçirilmektedir. BULUTİSTANMüşteri Temsilcisi’nin bu sebeple yönelttiği sorulara Müşteri tarafından cevap verilmesi ve MüşteriTemsilcisi’nin yönlendirmelerine uyulması gerekmektedir. Müşteri Hizmetleri Destek Hattı, güvenlikaçısından gerekli gördüğü durumlarda kayıtlarında bulunan Müşteri numarasını geri arayarakMüşteri tanımlama ve yetki kontrolü yapabilir.
MADDE 8. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve CEZAİ ŞART
8.1. Taraflardan herhangi birinin Sözleşme süresinin dolacağı tarihten 30 gün önce sözleşmeyi feshedeceğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesidurumunda Sözleşme kendiliğinden daha önceki süre ve koşullara uygun olarak uzayacaktır (Bedel Maddesi Hariç)
8.2. Taraflardan her biri en geç 30 (otuz) gün öncesinden yazılı olarak bildirmek koşuluyla işbu sözleşmeyi her zaman tazminatsız olarak fesh etme hak ve yetkisine sahiptir.
MADDE 9. SAİR HÜKÜMLER
9.1. Tarafların bu sözleşmeden doğan herhangi bir hakkını kullanmaması, bu hakkını kullanmaktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.
9.2. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, BULUTİSTAN.veMÜŞTERİ’nin onayı ile ve yazılı olması halinde geçerli olacaktır.
9.3. MÜŞTERİ’ye dair tüm proje kapsamında kullanılan ve üretilen tüm bilgileri bilgiler, BULUTİSTAN tarafından gizli tutulacaktır. MÜŞTERİ aksini istemedikçe referanslarkısmında ismi ve sitesi görüntülenemeyecektir.
9.4. MÜŞTERİ ve BULUTİSTAN tüm yukarıdaki yazılı MADDELERE uymak zorundadır. Yukarıdaki maddelere uymayan her iki taraf için bu MADDELER Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde delil olarak gösterilebilir.
9.5. Tarafların bu sözleşmede yazılı adresleri tebligata yarar adresleri olup, bu adreslerde oluşacak değişiklikler karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği taktirde hüküm ifade etmeyecektir. Bu adreslere yapılacak tebligatların geçerli tebligat olarak kabul edilmesinde taraflar mutabık kalmışlardır. Gönderilen tebligatın adreste bulunmama sebebiyle iadesi hallerinde, Posta İdaresi’nin veya İlgili Kargo firmasının tebliğ evrakının üzerine yazdığı iade tarihi tebligat tarihi kabul edilecektir.
9.6. Taraflar, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devredebilmek için diğer tarafa durumu önceden yazılı olarak bildirecek ve onun yazılı onayını alacaktır. Aksi halde yapılacak her türlü devir diğer tarafa karşı geçersiz sayılacaktır.
MADDE 10. BULUTİSTAN’NIN SORUMLU OLMADIĞI DURUMLAR
Aşağıda belirtilen durumlar ve mücbir sebepler kapsamında, BULUTİSTAN.servislerinde oluşabilecek hata,arıza, kesinti ve benzeri sorunlar BULUTİSTAN’nın sorumluluğunda değildir. Bu sebeplerin devamı müddetincetaraflardan hiçbiri, diğer tarafın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi, daha sonra da herhangi bir hak iddia edemez.
10.1. BULUTİSTAN.ve MÜŞTERİ tarafından ortaklaşa planlanan destek bakımı, yenileme ve güncelleme çalışmaları
10.2. BULUTİSTAN’nın yapacağı ve MÜŞTERİ tarafından yazılı olarak onaylanan bakım, yedekleme işlemleri veya yeni yazılım ile cihazların devreye alınması esnasında meydana gelebilecek aksamalar
(Bu işlemler, gece saat 24:00 ile 06:00 arasında yapılacaktır. )
10.3. Müşteri’nin kast ve ihmalinden kaynaklanan yazılım ve/veya donanım ile ilgili arızalardan dolayıoluşacak bilgi kayıpları ve/veya diğer zararlar
10.4. Müşteri’ye internet üzerinden gelebilecek saldırılar ve bunların sonuçları
10.5. Müşteri tarafında bulunan aktif ve pasif cihazlar ve bunların bağlantısını sağlayan kablolarda oluşan arızalar
10.6. Müşteri’nin yerel ağında veya kullandığı uygulamalarından kaynaklanan sorunlar
10.7. Aktif cihazlar üzerinde Müşteri tarafında yapılan konfigürasyon değişikliklerinden kaynaklanan sorunlar
10.8. Türk Telekom A.Ş., Turkcell A.Ş., Vodafone A.Ş. vb. Yerel operatörler tarafında her ne sebeple olursa olsun meydana gelecek arızalar ve BULUTİSTAN’nınkontrolünde olmayan erişim problemi ve gecikmeler
10.9. BULUTİSTAN.tarafından işbu sözleşme kapsamında barındırılan içeriklerde Müşteri’ye ait internet sitesi ve web sayfalarına kullanılan ve/veya kullandırılan yazılımların lisanslandırılması Müşteri’nin sorumluluğundadır.
MADDE 11. HizmteKullanım Fiyatlandırmaları
Internet sitesinden seçilen pakete göre tek seferlik veya aylık olarak aşağıda belirletilen ücretler BULUTİSTAN tarafından tahsis edilecek veya MÜŞTERİ tarafından yukarıdak belirtilen ödeme şartlarına uygun olarak BULUTİSTAN’ın hesabına gönderilecektir.
__________________________________________________
• Yukarıdaki fiyatlara K.D.V dahil değildir .
MADDE 12. YETKİLİ MAHKEME
Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda İSTANBUL Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

BULUTANYA SİZE NELER SUNAR?

Barındırma Hizmetleri : Barındırma hizmetlerimiz her türlü alan ("domain") kayıt işlemlerini, web sayfalarınız için gerekli barındırma hizmetlerini ("Linux & Windows hosting") ve sunucu kiralama hizmetlerini kapsamaktadır.

E-Ticaret Çözümleri : İş aktivitelerinizi Internet üzerine taşıyacak her türlü bilgi ve iletişim teknolojilerini sanal dünyada gerçekleştirecek projelerin yapılmasıdır, elektronik güvenli para transferi ve ödeme kanallarının yapılandırılması da çözümlerimiz arasında yer almaktadır.

Yazılım Çözümleri : İş süreçlerinizi elektronik ortamda daha hızlı gerçekleştirmenizi sağlayacak web tabanlı bilgisayar yazılım çözümlerimizdir. Kullandığımız teknolojiler PHP, ASP, .NET, JAVA ve veritabanı uygulamaları üzerine konumlandırılmıştır.

Dinamik İçerik Çözümleri : Dinamik içerik çözümlerimiz ile sayfalarınız için gerekli olan ya da ihtiyaç duyduğunuz her türlü flash, activex ve ajax bileşenlerinin oluşturulması ve bu bileşenlerin web sayfalarınıza adaptasyonu sağlanmaktadır. Ayrıca sitenizin arama makineleri için gerekli optimizasyonunun yapılması ve arama makinelerine kaydı da sunduğumuz çözümler arasındadır.

Danışmanlık ve Bakım Hizmetleri : Web sayfalarınız ve web tabanlı platformlarınızın dış kaynak yönetim modeli ile uzaktan ya da bir fiil yerinde her türlü destek ve bakım hizmetlerinin çözüm olarak sunulmasıdır. Firmamızın verdiği her türlü hizmet, Servis Seviyesi Garanti ("SLA: Service Level Aggrement") kapsamındadır.

REFERANSLAR

Powered by WHMCompleteSolution